Ważna rola samorządu uczniowskiego

Uczniowie spędzają w szkołach coraz więcej czasu, dlatego ważne jest, aby czuli, że mają wpływ na to, co dzieje się wokół nich.

Czym jest samorząd uczniowski?

Każdy z nas na pewno spotkał się podczas swojej edukacji z pojęciem samorządu uczniowskiego. Zazwyczaj pojęcie to kojarzone jest z grupką wybranych wcześniej uczniów, którzy ustalają, co będzie działo się w szkole lub jakie atrakcje można zorganizować dla rówieśników. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe samorządem uczniowskim są wszyscy uczniowie danej placówki. Jego działanie opiera się o regulaminy tworzone w duchu demokracji na zasadzie głosowania o charakterze równym, tajnym i powszechnym. Przyjęto jednak, że samorząd uczniowski to wybrani przedstawiciele społeczności uczniowskiej, którzy powinni działać w każdym typie szkół z uwzględnieniem szkół dla dorosłych.

Kto wybiera samorząd uczniowski?

Przedstawiciele uczniów, mający w trakcie roku szkolnego działać w ich interesie, wybierani są poprzez głosowanie organizowane na wzór wyborów parlamentarnych. Każdy uczeń, bez względu na wiek, ma prawo oddać głos na swojego kandydata. W części szkół kandydaci zgłaszani są przez rówieśników, w innych natomiast dopuszcza się zgłaszanie własnych kandydatur. Wybory poprzedzone są zazwyczaj zorganizowaniem kampanii wyborczej, mającej na celu zdobycie poparcia innych uczniów.

Skład samorządu uczniowskiego

W skład samorządu uczniowskiego mogą wchodzić reprezentanci z różnych klas. Samorząd uczniowski może również składać się z przedstawicieli samorządu klasowego, który wybierany jest w konkretnych klasach. Zazwyczaj w jego skład wchodzą trzy osoby:

  • przewodniczący samorządu,
  • zastępca bądź wiceprzewodniczący,
  • skarbnik.

Do zadań przewodniczącego należy głównie podejmowanie działań reprezentujących interesy całej społeczności szkolnej oraz dbanie o jej prawa. Jego pomocnikiem jest zastępca przewodniczącego. Zadaniem skarbnika jest zbieranie składek bądź funduszy, które przeznaczone będą na cele związane z różnego rodzaju atrakcjami, uroczystościami i świętami, w których uczestniczą uczniowie danej placówki.

Kompetencje samorządów uczniowskich

Każdy samorząd uczniowski powinien realizować określone zadania, które w dużej mierze zawarte są w ustawie Prawo oświatowe. Dotyczą one między innymi przedstawiania opinii i wniosków w zakresie przestrzegania praw uczniów. Prawa te powiązane są głównie z:

  • zapoznawaniem z treścią programu nauczania, celem oraz wymaganiami stawianymi uczniom,
  • jawną oceną nie tylko postępów w nauce, lecz również zachowania,
  • taką organizacją życia szkolnego, która zapewni równowagę pomiędzy realizacją podstawy programowej, a spełnianiem się we własnych zainteresowaniach,
  • organizacją wszelkiego rodzaju aktywności (kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej, sportowej) w sposób spójny z potrzebami uczniów,
  • wyborem nauczyciela, będącego opiekunem samorządu uczniowskiego,
  • organizowaniem wolontariatu.

Wybranie odpowiednich przedstawicieli społeczności uczniowskiej leży w zakresie praw każdego ucznia bez względu na typ placówki, do której uczęszcza. Główną kompetencją członków samorządu uczniowskiego jest dbanie o przestrzeganie praw ucznia na wszelkich polach jego działalności w środowisku szkolnym. Jest on istotnym organem, dzięki któremu życie szkolne może być ciekawe i interesujące dla każdego, nawet najmniej zainteresowanego szkołą ucznia.